Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos specialistė Sandra Lukienė 

El. paštas.: vydunas@sveikatosbiuras.lt , mob. +370 690 37 431

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

08:00-17:00

12:00-12:30

Antradienis

08:00-17:00

12:00-12:30

Trečiadienis

08:00-17:00

12:00-12:30

Ketvirtadienis

08:00-16:12

12:00-12:30

Penktadienis

08:00-16:00

12:00-12:30


Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla. 


Funkcijos:

1. Organizuoja ir įgyvendina mokykloje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

2. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, sergamumą, ją analizuoja.

3. Padeda kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikia informaciją mokytojams apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose.

4. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas, mokytojams, mokiniams, jų tėvams.

5. Numato ir įgyvendina užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones.

6. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.

7. Inicijuoja mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.

8. Teikia pagalbą mokiniams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

9. Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

10. Teikia ir koordinuoja pirmąją medicinos pagalbą.


2023-2024 m. m. Vydūno gimnazijos sveikatos analizė

2022-2023 m. m. Vydūno gimnazijos sveikatos analizė

2022-2023 m. m. fizinio pajėgumo testavimo duomenų analizė

2021-2022 m.m. Vydūno gimnazijos sveikatos analizė

2020-2021 m.m. Vydūno gimnazijos sveikatos analizė

2019-2020 m.m. Vydūno gimnazijos sveikatos analizė

2018-2019 m.m. Vydūno gimnazijos sveikatos analizė

 

Dokumentai reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą mokykloje:

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas