Komisijos ir darbo grupės

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

Interneto svetainės tvarkymo darbo grupė

Inventorizacijos komisija

Įvaizdžio formavimo ir strategijos darbo grupė

Korupcijos prevencijos komisija

Metodinė taryba

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Mokinių skatinimo organizavimo darbo grupė

Strateginio plano rengimo darbo grupė

Ugdymo karjerai darbo grupė

Ugdymo plano rengimo darbo grupė

Vaiko gerovės komisija

Veiklos plano rengimo darbo grupė

Veiklos įsivertinimo darbo grupė

Mokytojų metodinės grupės


Metodinė taryba

Tarybos pirmininkė:

Vilma Gvozdevienė

Nariai:

Roma Pociutė

Tatjana Semionova

Ingrida Bertulienė

Lina Krutkevičienė

Ida Mitkevičienė

Diana Samienė

Ramunė Vaičienė

Aurelija Žvinklytė-Rimšienė


Interneto svetainės tvarkymo darbo grupė rūpinasi įstaigos svetaine

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

Gintarė Vaserienė

Julija Smirnova

Zinaida Norvilienė


Vaiko gerovės komisija teikia pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria ypatingą dėmesį mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimams, galimų konfliktų prevencijai ir krizių valdymui

Komisijos pirmininkė:

Ramunė Vaičienė

Nariai:

Inesa Aleksienė

Ramunė Vaičienė

Živilė Gedgaudienė

Jūratė Kipurienė

Daiva Staišiūnienė

Vaida Janavičienė

Sandra Lukienė


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija konsultuoja mokytojus atestacijos klausimais ir atestuoja

Komisijos pirmininkė:

Stefanija Šakinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Jovita Jankauskienė

Alvida Barasienė

Vilma Gvozdevienė

Jolanta Purickienė

Aida Norvilienė

Džilda Žilinskienė


Inventorizacijos komisija atlieka mokyklos turto inventorizaciją

Komisijos pirmininkė:

Gintarė Vaserienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Ilona Ivanauskienė

Ramunė Vaičienė

Aloyzas Meižys


Įvaizdžio formavimo ir strategijos darbo grupė

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, direktorius

Nariai:

Ingrida Bertulienė

Živilė Gedgaudienė

Vilma Gvozdevienė

Daiva Imbrasienė

Vaida Janavičienė

Ona Malinauskienė

Vaiva Pabrėžienė

Aurelija Žvinklytė-Rimšienė

Gintarė Vaserienė


Mokinių skatinimo organizavimo darbo grupė rūpinasi mokinių skatinimo klausimais

Grupės pirmininkė:

Gintarė Vaserienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Roma Pociutė

Elona Ramonienė

Vilma Gvozdevienė

Ingrida Bertulienė

Kristina Mickevičienė

Birutė Totilienė


Ugdymo karjerai darbo grupė teikia informaciją mokiniams reikalingą planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, mokymo programas. Organizuoja susitikimus su įvairių aukštųjų mokyklų atstovais. Padeda pažinti individualias savybes, nuostatas, gebėjimus, juos įvertinti atsižvelgus į karjeros galimybes ir reikalavimus

Grupės pirmininkė:

Ramunė Vaičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Vaida Janavičienė

Živilė Gedgaudienė

Gilvilė Burniauskaitė Vendelienė


Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga  –darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis darbuotojų interesus

Pirmininkė:

Lilija Bručkienė, lietuvių kalbos mokytoja

Nariai:

Jolanta Purickienė,

Jūratė Dirginčienė, 

 Daiva Imbrasienė, 

Lina Krutkevičienė,

 Irina Šileikienė, 

Aurelija Žvinklytė-Rimšienė.


Korupcijos prevencijos komisija

Pirmininkė:

Živilė Gedgaudienė

Nariai:

Diana Samienė

Inesa Aleksienė


Strateginio plano rengimo darbo grupė

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, gimnazijos direktorius

Nariai:

metodinių grupių pirmininkai

Gintarė Vaserienė

Stefanija Šakinienė

Algimantas Staišiūnas

Živilė Gedgaudienė

Zinaida Norvilienė


Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

metodinių grupių pirmininkai

Gintarė Vaserienė

Stefanija Šakinienė

Algimantas Staišiūnas

Ramunė Vaičienė

Zinaida Norvilienė


Ugdymo plano rengimo darbo grupė

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

Metodinių grupių pirmininkai

Gintarė Vaserienė

Stefanija Šakinienė

Ramunė Vaičienė


Veiklos įsivertinimo darbo grupė atlieka mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą

Grupės pirmininkas:

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

Inesa Aleksienė

Ingrida Bertulienė

Lilija Bručkienė

Živilė Gedgaudienė

Vaida Janavičienė

Roma Pociutė

Elona Ramonienė

Irina Šileikienė

Ramunė Vaičienė


Mokytojų metodinės grupės

Lietuvių kalbos

Dorinio ugdymo, psichologijos ir socialinių mokslų

Pradinių klasių

Užsienio kalbų

Gamtos ir tiksliųjų mokslų

Muzikos

Dailės

Instrumento

Fizinio ugdymo, šokio ir technologijų

Klasių vadovų