Komisijos ir darbo grupės

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

Interneto svetainės tvarkymo darbo grupė

Inventorizacijos komisija

Įvaizdžio formavimo ir strategijos darbo grupė

Korupcijos prevencijos komisija

Metodinė taryba

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Mokinių skatinimo organizavimo darbo grupė

Strateginio plano rengimo darbo grupė

Ugdymo plano rengimo darbo grupė

Vaiko gerovės komisija

Veiklos plano rengimo darbo grupė

Veiklos įsivertinimo darbo grupė

Mokytojų metodinės grupės


Metodinė taryba

Tarybos pirmininkė

Vilma Gvozdevienė

Nariai:

Roma Pociutė

Tatjana Semionova

Ingrida Bertulienė

Kristina Gedbudienė

Daiva Staišiūnienė

Diana Samienė

Ramunė Vaičienė

Aurelija Žvinklytė-Rimšienė


Interneto svetainės tvarkymo darbo grupė rūpinasi įstaigos svetaine

Grupės pirmininkas

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

Gintarė Vaserienė

Julija Smirnova

Zinaida Norvilienė


Vaiko gerovės komisija teikia pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria ypatingą dėmesį mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimams, galimų konfliktų prevencijai ir krizių valdymui

Komisijos pirmininkė

Ramunė Vaičienė

Nariai:

Inesa Aleksienė

Ramunė Vaičienė

Živilė Gedgaudienė

Jūratė Kipurienė

Daiva Staišiūnienė

Vaida Janavičienė

Akvilė Darginavičė


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija konsultuoja mokytojus atestacijos klausimais ir atestuoja

Komisijos pirmininkė

Gintarė Vaserienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Simona Šliogerienė

Elona Ramonienė

Vilma Gvozdevienė

Jolanta Purickienė

Aida Norvilienė

Auksė Naujokienė


Inventorizacijos komisija atlieka mokyklos turto inventorizaciją

Komisijos pirmininkė

Gintarė Vaserienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Ilona Ivanauskienė

Ramunė Vaičienė


Įvaizdžio formavimo ir strategijos darbo grupė

Grupės pirmininkas

Arvydas Girdzijauskas, direktorius

Nariai:

Ingrida Bertulienė

Živilė Gedgaudienė

Vilma Gvozdevienė

Daiva Imbrasienė

Vaida Janavičienė

Ona Malinauskienė

Vaiva Pabrėžienė

Aurelija Žvinklytė-Rimšienė

Gintarė Vaserienė


Mokinių skatinimo organizavimo darbo grupė rūpinasi mokinių skatinimo klausimais

Grupės pirmininkė

Gintarė Vaserienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Roma Pociutė

Elona Ramonienė

Vilma Gvozdevienė

Ingrida Bertulienė

Kristina Mickevičienė


Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga  – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis darbuotojų interesus

Pirmininkė

Lilija Bručkienė, lietuvių kalbos mokytoja

Nariai:

Indrė Kastravickienė,

Jūratė Dirginčienė, 

 Aurelija Macijauskienė, 

Lina Krutkevičienė,

Indrė Gudienė, 

Aurelija Žvinklytė-Rimšienė.


Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija

Pirmininkė

Ramunė Vaičienė

Nariai:

Živilė Gedgaudienė

Diana Samienė

Maja Petrovienė


Strateginio plano rengimo darbo grupė

Grupės pirmininkas

Arvydas Girdzijauskas, gimnazijos direktorius

Nariai:

metodinių grupių pirmininkai

Gintarė Vaserienė

Indrė Micienė

Ramunė Vaičienė

Algimantas Staišiūnas

Živilė Gedgaudienė

Zinaida Norvilienė


Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė

Grupės pirmininkas

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

metodinių grupių pirmininkai

Gintarė Vaserienė

Indrė Micienė

Algimantas Staišiūnas

Ramunė Vaičienė

Zinaida Norvilienė


Ugdymo plano rengimo darbo grupė

Grupės pirmininkas

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

Metodinių grupių pirmininkai

Gintarė Vaserienė

Indrė Micienė

Ramunė Vaičienė


Veiklos įsivertinimo darbo grupė atlieka mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą

Grupės pirmininkas

Arvydas Girdzijauskas, mokyklos direktorius

Nariai:

Inesa Aleksienė

Ingrida Bertulienė

Lilija Bručkienė

Živilė Gedgaudienė

Vaida Janavičienė

Roma Pociutė

Elona Ramonienė

Irina Šileikienė

Ramunė Vaičienė


Mokytojų metodinės grupės

Lietuvių kalbos

Dorinio ugdymo, psichologijos ir socialinių mokslų

Pradinių klasių

Užsienio kalbų

Gamtos ir tiksliųjų mokslų

Muzikos

Dailės

Instrumento

Fizinio ugdymo, šokio ir technologijų

Klasių vadovų

Teatro