Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos Vydūno gimnazijoje prevencijos politika

Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, skyrimo tvarkos aprašas

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo tvarka

Ugdymo turinio planavimo tvarka

Prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas

Gabių vaikų ugdymo organizavimo ir vykdymo tvarka

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

2 procentų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje tvarka

Klaipėdos Vydūno gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Klaipėdos Vydūno gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokinių  pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas

Socialines-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarka

Fizinio ugdymo užsiėmimų organizavimo tvarka

Mobiliųjų įrenginių naudojimosi tvarka

Socialinės paramos mokiniams teikimo Klaipėdos Vydūno gimnazijoje tvarkos aprašas

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka

Klaipėdos Vydūno gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas