Laisvos vietos klasėse

Laisvos mokymosi vietos 2023-2024 m.m.:

2m-1, 3d-1,  3m-3, 3t-1, 4d-1,  5d-2, 7m-1, 8d-2,  Imdt-4, IIdt-2, IImt-2, IIIdt-2, IIImd-2, IVdt-2, IVmt- 8