Pažymėjimų išdavimas

Pradinio, pagrindinio ugdymo programų baigimo pažymėjimų išdavimas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (baigus 8 klases) pažymėjimai išduodami per 7 darbo dienas po mokslo metų pabaigos.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai (baigus II gimnazijos klasę) išduodami iki birželio 30 d.


Brandos atestatų išdavimas

Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, brandos atestatai įteikiami iki einamųjų metų liepos 18 d., jei teikiama apeliacija – mokyklai gavus apeliantų darbų rezultatus.


Pažymų apie mokymosi pasiekimus išdavimas

Pažymos apie mokymosi pasiekimus išduodamos išvykstantiems iš mokyklos mokiniams nepasibaigus mokslo metams.


Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimas

Asmuo, norėdamas gauti iš mokyklos išsilavinimo dokumentą (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ar brandos atestatas) dublikatą, gimnazijai pateikia:

prašymą;

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

įgaliojimą (jei kreipiasi asmens atstovas).

Naujai išrašytas dokumentas asmeniui išduodamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Mokestis už dokumento blankus:

2,03 € – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, kodas 2001;

4,34 € – brandos atestatas, kodas 3014, brandos atestato priedas, kodas 3016;

Mokestis mokamas – AB SEB bankas, gavėjas – Švietimo aprūpinimo centras, sąskaitos Nr. LT05 7044 0600 0144 1913.

Daugiau informacijos tel. (8 46) 41 10 12, el. p. sakiniene@gmail.com


Teisės aktai, reglamentuojantys pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimą:

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 ir jo redakcijos (Žin., 2007, Nr. 25-944; 2009, Nr. 45-1775);

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-406 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cad6b420129e11e6967e9f0dcce7887c

 Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas ir jo redakcijos (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);

 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ir jo redakcijos (Žin., 2007, Nr. 94-3779);

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 935 „Dėl mokėjimo už išsilavinimo pažymėjimų blankus“