Pereiti į pagrindinį turinį

NUOTOLINIS MOKYMAS KARANTINO METU

NUOTOLINIO MOKYMO PAKEITIMAI

Toliau tęsiantis karantinui jaučiame poreikį tobulinti nuotolinį mokymą Vydūno gimnazijoje. Balandžio 9 d. posėdžiavusi Nuotolinio mokymo koordinacinė taryba priėmė šiuos nutarimus:

1. Pamokų laikas. Nuo balandžio 14 d. koreguoti pamokų laiką, įtraukiant tarp pamokų 5 min. pertrauką ir 20 min. pietų pertrauką. Laikas būtų toks:

Pamokų laikas nuo balandžio 14 d.

1 pamoka - 8.00 - 8.30          pertrauka 8.30 - 8.35

2 pamoka - 8.35 - 9.05          pertrauka 9.05 - 9.10

3 pamoka - 9.10 - 9.40          pertrauka 9.40 - 9.45

4 pamoka - 9.45 - 10.15        pertrauka 10.15 - 10.20

5 pamoka - 10.20 - 10.50      pertrauka 10.50 - 11.10      pietų pertrauka

6 pamoka -11.10 - 11.40       pertrauka 11.40 - 11.45

7 pamoka 11.45 -12.15         pertrauka 12.15 -12.20

8 pamoka 12.20 - 12.50        pertrauka  12.50 - 12.55

9 pamoka 12.55 - 13.25

Konsultacijų laikas - 14.30 -16.00 val.

Prisiminkime, kad nuotolinio mokymo sąlygomis keičiasi ugdymo pobūdis, daugiau dėmesio ir laiko skiriant savarankiškam mokinių darbui. Mokinys daugiausiai mokosi pats, o mokytojas nukreipia, padeda, konsultuoja. Todėl keičiasi ir pamokų pobūdis bei turinys ir trukmė.

2. Komunikacijos erdvė – Mano dienynas. Dienyne skelbiamas dėstomo dalyko veiklos planas savaitei. Mokytojams rekomenduojama (tutintiems daugiau nei 1 pamoką per savaitę ir naudojantiems keletą mokymo platformų) parengti dėstomo dalyko savaitės veiklos planą ir skelbti Mano dienyne savaitės pradžioje. Plane turi būti nurodoma, kada ir prie kokios aplinkos jungtis, kokios vaizdo pamokos vyks, kada planuojami kontroliniai darbai. Planas gali būti skelbiamas ir kitose platformose, bet Mano dienyne – privaloma.

3. Papildoma komunikacija, konsultacijos. Konsultacijos nėra privalomos, jos vyksta esant poreikiui. 1 konsultacijos trukmė - 30 min. laiko tarpe nuo 14:30 iki 16:00 val. Mokiniai apie tokias konsultacijas informuojami vėliausiai 1 dieną prieš joms įvykstant. Konsultacijų laikas yra derinamas tarp mokytojų ir mokinių savaitės bėgyje. Papildomos komunikacijos ir konsultacijos rengiamos esant poreikiui: a) jei mokytojams pritrūksta laiko medžiagos išdėstymui pamokos metu; b) jei yra nesuprantančių ir nespėjančių mokinių, kuriems reikia pagalbos (dėl konsultacijų laiko mokiniai kreipiasi į mokytoją ir kartu suderina laiką).

4. Kontroliniai darbai. Informacija apie planuojamus kontrolinius darbus skelbiama Mano dienyne.

5. Šie pakeitimai liečia 5-8 ir I-IV gimnazinių klasių moksleivius, o pradinių klasių pertraukas ir pamokas bei specialistų pamokas derina ir nustato klasės mokytoja.

Linkinti sėkmės

Administracija

 

INFORMACIJA KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO

Planuojama, kad nuo 2020 metų kovo 30 dienos Gimnazijos mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos, mokiniams bus  ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis, pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui.

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams):

 1. Gimnazijoje nuotoliniam ugdymui pagrindine mokymo(si) platforma pasirinkta Eduka.
 2. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai naudoja elektroninį dienyną Manodienynas.lt, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.
 3. Sisteminiam sinchroniniam ryšiui (kai mokytojas ir mokinys bendrauja realiu laiku, pasitelkiant informacines technologijas) palaikyti bus naudojamos ir kitos mokymosi platformos: Google classroom, Zoom, socialinių tinklų uždaros grupės (pvz: Messenger, Viber, Skype) ir kt.
 4. Nuotoliniam mokymuisi bus reikalingos ugdymo priemonės: kompiuteris ir internetas, jeigu neturite, informuokite klasės vadovę.
 5. Rūpinkitės savo vaikų IT priemonių sklandžiu veikimu ir palaikykite grįžtamąjį ryšį su klasės vadove ir mokytojais.
 6. 5-12 klasių mokinių nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui.
 7. Pamokų laikas tvarkaraštyje trumpinamas, vienai pamokai skiriant 30 minučių.
 8. Nauji pamokų laikai skelbiami el. dienyne ir mokyklos tinklapyje.
 9. Pradinių klasių mokytojos nustato savo pamokų tvarkaraščius ir praneša mokinių tėvams.
 10. Nuotolinio mokymo eiga, pamokų temos, užduotys ir jų vertinimas fiksuojami elektroniniame dienyne.
 11. Padėkite savo vaikui susiplanuoti dienotvarkę ir motyvuokite jį atlikti paskirtas užduotis laiku.
 12. Pradinių klasių mokiniams padėkite prisijungti prie virtualių mokymosi aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas nurodytu adresu.
 13. Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite klasės vadovę elektroniniame dienyne.   
 14. Nuotoliniu būdu konsultacijas teikia ir ugdymo procesą organizuoja  švietimo pagalbos specialistai.
 15. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir  apibendrinamasis vertinimas.
 16. Dėl pastebėtų ar vaiko patiriamų patyčių internete informuokite Gimnazijos socialinę pedagogę.
 17. Dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į Gimnazijos psichologę arba į „Tėvų liniją“  www.tevulinija.lt. Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu darbo dienomis 11.00 - 13.00 val. ir 17.00 - 21.00 val., tel. 8 800 90012.
 18. Susidūrus su nuotolinio mokymo problemomis informuoti administraciją ir kartu ieškokime problemų sprendimo.

Informacija mokiniams:

 1. Stebėk mokytojų, klasės vadovės nurodymus per el. Dienyną, pagal tradicinį savaitinį pamokų tvarkaraštį.
 2. Naudodojant informacines komunikacijos priemones ir technologijas, nustatytu laiku prisijunk prie virtualios sistemos.
 3. Laiku atlik paskirtas mokytojų užduotis.
 4. Būk atsargus internete! Saugiai naršome žinomose arba mokytojo nurodytose internetinėse svetainėse, saugome savo privačią informaciją, atsisiunčiame tik „saugius“ failus.
 5. Neplatink pamokų įrašų viešojoje erdvėje ir socialiniuose tinkluose.
 6. Dėl pastebėtų ar patiriamų patyčių kreipkis į Gimnazijos socialinę pedagogę.
 7. Jeigu neramu ir nori pasikalbėti, kreipkis į Gimnazijos psichologę, socialinę pedagogę, klasės vadovę arba skambink nemokamu telefono numeriu 116111 bei prisiregistravus svetainėje www.vaikulinija.lt, parašyk laišką.
 8. Informuok klasės vadovę, jei neturi kompiuterio ar interneto.
 9. Prašyk draugo, mamos, tėčio, sesers, brolio pagalbos.
 10. Būk aktyvus: su šeima sportuok, šok, žaisk, bendrauk.
 11. Nepamiršk paklausyti muzikos, piešti, pažiūrėti filmą, paskaityti knygą.
 12. Išnaudok galimybę mokytis namuose.

      Informacija ir pagalba teikiama:

      Gimnazijos raštinė: rastine@vyduno.lt.

      Jeigu Jūsų vaikas ar Jūs jaučiate nerimą, stresą kreipkitės į  psichologę Živilę Gedgaudienę el.paštas: zivile.gedgaudiene@vyduno.lt, Manodienynas.lt, tel. 8 674 35193;

      Jei Jūsų vaikas turės sunkumų mokantis ar bendraujant nuotoliniu būdu ir pan. kreipkitės į:

1-4 klases kuruojančią direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ramunę Vaičienę el. paštas: ramune.vaiciene@vyduno.lt, Manodienynas.lt, tel. 8 659 37867;

5-8 klases kuruojančią  direktoriaus pavaduotoją ugdymui Gintarę Vaserenę el.paštas: gintare.vaseriene@vyduno.lt, Manodienynas.lt, tel. 8 605 39608;

I-IV gimnazines klases kuruojančią  direktoriaus pavaduotoją ugdymui Stefaniją Šakinienę el. paštas: stefanija.sakiniene@vyduno.lt, Manodienynas.lt, tel. 8 613 69868;

socialinę pedagogę Gilvilę Burniauskaitę-Vendelienę el. paštas: gilvile.burniauskaite@vyduno.lt, Manodienynas.lt, tel. 8 633 68078;

logopedę-specialiąją pedagogę Jūratę Kipurienę el. paštas: jurate.kipuriene@vyduno.lt, Manodienynas.lt, tel. 8 656 90766.

Informaciją nuolatos atnaujinsime.

Išlikime sveiki!